Jak szybko i łatwo zwiększyć przychody szpitala?

Zarządzenie nr 1/2022 Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 stycznia 2022 roku wprowadza pewne zmiany dotyczące współpracy szpitali i uczelni medycznych. Co to oznacza dla szpitali i jak mogą z tego skorzystać?

Ogólnie rzecz biorąc, nowe zasady dotyczą sytuacji, gdy szpital (na przykład publiczny zakład opieki zdrowotnej) chce korzystać z pewnych udogodnień w dziedzinie kardiologii. Aby to zrobić, muszą oni mieć umowę z publiczną uczelnią medyczną. Ta umowa określa zasady współpracy, w tym udostępnienie niektórych jednostek organizacyjnych szpitala dla potrzeb kształcenia na uczelni medycznej.

Jeśli jesteś zainteresowany skorzystaniem z tych zmian, warto zweryfikować, czy Twój szpital spełnia wymagane warunki określone w przepisach. Może to być szansa na dodatkowe wsparcie finansowe dla Twojej placówki, jeśli spełniają wymagania współpracy z uczelnią medyczną.

Przeczytaj więcej w naszym artykule lub skontaktuj się z nami już teraz. Doradzimy kompleksowo! 

Jak szybko i łatwo zwiększyć przychody szpitala?

Mówiąc krótko: poprzez współpracę z uczelnią. Wszystko wyjaśniamy poniżej.👇Możliwe jest zwiększenie przychodów oddziału kardiologii poprzez nawiązanie współpracy z uczelnią.

Jak wynika z zarządzenia nr 1/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 03.01.2022 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne – świadczenia wysokospecjalistyczne – dla świadczeniodawców będących m.in. podmiotami leczniczymi udostępniającymi uczelni medycznej jednostki organizacyjne niezbędne do prowadzenia kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych, na podstawie umowy, o której mowa w art. 89 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej udzielających świadczeń świadczeniobiorcom w zakresie kardiologia, wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup (ustalona w katalogu grup dla odpowiedniego trybu realizacji umowy) dla wskazanego zakresu korygowana jest z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.  (§ 17 ust. 3 pkt 4 przywołanego zarządzenia).

Jeśli chodzi o podmioty lecznicze, to w pkt 3 mowa jest o podmiotach wykonujących działalność leczniczą a nieprowadzonych przez uczelnie medyczne (co wynika z art. 89 ust. 3 ustawy o działalności leczniczej).  Stosownie do treści przepisu art. 2 ust. 1 pkt 13 uczelnią medyczną jest publiczna uczelnia medyczna albo publiczna uczelnia prowadzącą działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

Art. 89 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej precyzuje natomiast kwestię zawarcia umowy. „Udostępnienie, następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy uczelnią medyczną a podmiotem wykonującym działalność leczniczą, zwanym dalej „udostępniającym”.

Z powyższego wynika, żeby skorzystać z warunków określonych w zarządzeniu, Szpital jako podmiot leczniczy działający np. w formie samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, musi zawrzeć z uczelnią medyczną umowę cywilnoprawną określającą zasady współpracy, w tym udostępnianie jednostek organizacyjnych niezbędnych do kształcenia przed i podyplomowego w zawodach medycznych. Umowę należy przedstawić Funduszowi. 

Następnie, na tej podstawie – jeżeli Szpital prawidłowo spełni wymagane przesłanki, możliwe będzie skorzystanie z przywołanych przepisów tj. wartość produktu rozliczeniowego z katalogu grup w zakresie kardiologii korygowana będzie z zastosowaniem współczynnika o wartości 1,1.

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać ze zmienionego współczynnika rozliczeń, proszę o zweryfikowanie, czy Szpital spełnia przesłanki – zgodnie z wyżej wymienionymi wytycznymi – do jego zastosowania.

 

Comments are closed.