Czy przedsiębiorcy z gruntami na użytkowanie wieczyste mogą stać się właścicielami?

Przedsiębiorcy, którzy posiadają grunty na użytkowanie wieczyste, mają możliwość wystąpienia z wnioskiem o wykup tych nieruchomości na własność, pod warunkiem spełnienia określonych kryteriów. 

 

Termin na złożenie wniosku jest krótki, jedynie do 31 sierpnia 2024 roku. Skorzystanie z wykupu jest możliwe, jeżeli spełnione są następujące warunki:

  1. Prawo użytkowania wieczystego zostało ustanowione przed 1998 rokiem.
  2. Zobowiązanie zawarte w umowie o użytkowanie wieczyste zostało wypełnione.
  3. Nie toczy się postępowanie o rozwiązanie umowy o użytkowanie wieczyste dla danej nieruchomości.
  4. Grunt nie może być przeznaczony do prowadzenia rodzinnego ogrodu działkowego.
  5. Grunt nie może znajdować się na terenie portów i przystani morskich.
  6. Nieruchomość nie może być objęta szczególnym zarządem, np. Agencji Mienia Wojskowego czy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Warunki wykupu muszą być spełnione w chwili złożenia przez użytkownika wieczystego wniosku o sprzedaż gruntu.

 

Co do ceny:

Nieruchomości będące własnością Skarbu Państwa:

Cena stanowi 20-krotność kwoty stanowiącej iloczyn stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego oraz wartości nieruchomości określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

W przypadku płatności ratalnej cena stanowi 25-krotność kwoty stanowiącej iloczyn opłat rocznych.


Nieruchomości należące do jednostek samorządu terytorialnego:

Cena nabycia jest określana przez radę lub właściwy sejmik w formie uchwały, z zastrzeżeniem, że cena będzie ustalana w wysokości nie niższej niż 20-krotność iloczynu stawki opłaty rocznej i nie wyższej niż wartość nieruchomości gruntowej określonej na dzień zawarcia umowy sprzedaży.

Jeśli warunki płatności nie zostaną ustalone w ciągu 4 miesięcy od daty wprowadzenia w życie ustawy, ceny nabycia nieruchomości będą ustalane zgodnie z zasadami obowiązującymi dla gruntów należących do Skarbu Państwa.


Brak jest obecnie jednego standardowego formularza wniosku, można więc złożyć wniosek sporządzony samodzielnie, z tym, że powinien być on w formie pisemnej i zawierać: wskazanie podstawy prawnej, określenie nieruchomości, w szczególności należy podać numer księgi wieczystej, udokumentować tytuł prawnego do nieruchomości. Do wniosku należy załączyć niezbędną dokumentację potwierdzającą spełnienie warunków wykupu oraz propozycję warunków wykupu, w tym sposobu płatności ceny.