Jakie zmiany w deweloperce od kwietnia?

Nowe regulacje będą miały znaczący wpływ na deweloperów zajmujących się budową bloków mieszkalnych. Kluczowe zmiany dotyczą:

1/ minimalnej odległości, jaką budynek wielorodzinny może mieć od granicy działki, która została ustalona na 5 metrów w przypadku budynku mieszkalnego wielorodzinnego o wysokości ponad 4 kondygnacji nadziemnych,

 

2/ lokal użytkowy będzie musiał mieć co najmniej 25 m2, co ma na celu zapobieżenie tworzeniu tzw. mikroapartamentów. Do tej pory były one traktowane jako lokale użytkowe, a nie mieszkania, co oznaczało, że nie podlegały obowiązującym normom. Niższa powierzchnia lokali użytkowych będzie akceptowana tylko na 1. lub 2. kondygnacji nadziemnej, o ile mają one osobne wejście z zewnątrz,

 

3/ w każdym budynku wielorodzinnym konieczne będzie zaprojektowanie miejsca na przechowywanie wózków lub rowerów o powierzchni minimum 15m2,

 

4/ w przypadku inwestycji obejmujących ponad 21 mieszkań lub domów, obowiązkowa będzie budowa placu zabaw, a jego wielkość będzie uzależniona od liczby mieszkań lub domów,

 

5/ pomiędzy sąsiadującymi ze sobą balkonami konieczne będzie umieszczenie przegród, które zapewnią poczucie prywatności, z określoną grubością i wysokością minimum 2,2 metra.

 

6/ miejsca postojowe dla osób z niepełnosprawnościami będą mogły stanowić maksymalnie 6% ogólnej liczby miejsc postojowych.

 

7/ Na skutek apelu deweloperów, rozporządzenie wejdzie w życie od kwietnia 2024 r., a nie jak planowano od 01 stycznia 2024 r. Powyższe uzasadnione było faktem, iż Ustalony termin na dostosowanie się do nowych przepisów był niewystarczający, co mogło skutkować niemożnością zrealizowania wielu planowanych inwestycji zgodnie z pierwotnym zamierzeniem i koniecznością ich zmian, co zwiększy ryzyko inwestycyjne i zmniejszy opłacalność budowy,  a w konsekwencji może doprowadzić do zaniechania budowy.  Oczywiste jest, że każda parcela jest nabywana z konkretnym zamiarem zabudowy o określonym kształcie, uwzględnianym w chwili zakupu. Nowelizacja w tym zakresie może naruszać zasadę ochrony praw nabytych i prowadzić do znacznych negatywnych konsekwencji finansowych.

8/ Odłożenie wejścia rozporządzenia w czasie o 3 miesiące pozwala inwestorom dostosować swoje projekty do nowych przepisów lub złożyć wnioski o pozwolenie na budowę na starych przepisach, bowiem zmiana projektu byłaby kosztowna i istniałoby ryzyko braku opłacalności inwestycji.  

 

9/ Zgodnie z przepisami przejściowymi: Dla inwestycji, dla których został: złożony wniosek o pozwolenie na budowę, wniosek o wydanie odrębnej decyzji o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub projektu architektoniczno-budowlanego, wniosek o zmianę pozwolenia na budowę, została wydana decyzja o pozwoleniu na budowę lub odrębna decyzja o zatwierdzeniu projektu zagospodarowania działki lub terenu lub projektu architektoniczno-budowlanego, zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonywania innych robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę, została wydana decyzja legalizacyjna, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy dotychczasowe.