Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Jak szybko i tanio rozwiązać spór?

Najlepszą alternatywą dla procesu sądowego są alternatywne sposoby rozstrzygania sporów (zwane w skrócie ADR od angielskiej nazwy: Alternative Dispute Resolution). To metody rozwiązania konfliktów, gdzie neutralna trzecia strona pomaga stronom zaangażowanym w spór osobom osiągnąć porozumienie. Najczęściej wybieranymi metodami są: mediacja i arbitraż.

Dlaczego warto wybrać mediacje?

Mediacja jest dobrowolna, co oznacza, że strony mogą zdecydować się na udział w procesie i mają kontrolę nad wynikiem i co daje uczestnikom poczucie autonomii i wpływu na proces rozstrzygania sporu. Proces mediacji skupia się na wspólnym poszukiwaniu rozwiązania i budowaniu porozumienia, co prowadzi do osłabienia konfliktu i poprawy relacji między stronami. Mediator pomaga stronom zrozumieć siebie nawzajem i pracować nad rozwiązaniem problemu.

Mediacja zazwyczaj jest szybsza niż tradycyjne postępowanie sądowe. Strony mają większą kontrolę nad harmonogramem i mogą uniknąć długotrwałych procesów sądowych, co przyspiesza rozwiązanie sporu.

Mediacja jest zazwyczaj tańszą opcją niż procesy sądowe. Uniknięcie kosztów związanych z prawnikami, opłatami sądowymi i innymi wydatkami związanymi z procesem sądowym sprawia, że mediacja jest bardziej ekonomiczna.

Mediacja charakteryzuje się zazwyczaj wysokim stopniem poufności. Informacje ujawnione w trakcie mediacji są chronione, co sprzyja otwartości i uczciwości stron w poszukiwaniu rozwiązania.

Strony biorą czynny udział w procesie mediacji, co oznacza, że same decydują o rozwiązaniu swojego sporu. To daje im większą kontrolę nad rezultatem i zwiększa prawdopodobieństwo akceptacji osiągniętego porozumienia.

Mediacja umożliwia elastyczność w znalezieniu rozwiązań. Strony nie są ograniczone standardowymi procedurami sądowymi i mogą dostosować rozwiązanie do swoich unikalnych potrzeb i interesów.

W przeciwieństwie do procesu sądowego, mediacja skupia się na budowaniu porozumienia, co może pomóc w zachowaniu relacji między stronami. To szczególnie ważne w sytuacjach, gdzie długotrwałe konflikty mogą negatywnie wpływać na współpracę.

Proces mediacji uczciwie traktuje obie strony, co zwiększa szansę na przyszłe porozumienia i współpracę między nimi. Mediacja pozwala na uwzględnienie różnych aspektów sporu i interesów stron, co prowadzi do bardziej zrównoważonych i trwałych rozwiązań.

 Warto jednak zaznaczyć, że ugodą nie można ustalić wszystkich stosunków. W myśl przepisów k.p.c., niedopuszczalne jest zawarcie ugody w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych. Strony nie mogą zawrzeć ugody w sprawach dotyczących rozwodu i separacji, unieważnienia małżeństwa; sprawach o ustalenie lub zaprzeczenie ojcostwa. Nie można zawrzeć ugody w sprawach, w których sąd ma za zadanie jedynie potwierdzić zaistniały stan prawny np. i stwierdzenie zasiedzenia.  Sąd może uznać ugodę za niedopuszczalną, jeżeli jej treść jest niezgodna z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Jak osiągnąć sukces przy polubownym rozwiązaniu sporów?

Warto skupić się na przedmiocie sprawy i minimalizować emocje.

  1. Należy otworzyć się na alternatywne rozwiązania i starać się wykreować najkorzystniejsze dla stron rozwiązanie.
  2. Być obiektywnym – czyli opierać się na danych i faktach.
  3. Postawić na szczerość i szanować swojego oponenta.